Triumpher ” blog.

神戸RUN #26

c0227366_22524247.jpg

神戸を出発する朝。
天気予報は雨...c0227366_22543815.jpg

とりあえずCHOPPERでウォーミングアップ
c0227366_22553396.jpg

c0227366_22554822.jpg

c0227366_22561361.jpg

各自出発準備します。
c0227366_22565589.jpg

c0227366_2257873.jpg

c0227366_22572289.jpg

朱山さんが見送りに来てくれた。
c0227366_22585128.jpg

c0227366_22582878.jpg

c0227366_22585892.jpg

c0227366_22591447.jpg

c0227366_22593295.jpg

c0227366_22594913.jpg

c0227366_2301184.jpg

c0227366_2382788.jpg

c0227366_2383766.jpg

つづく...
by triumph1967tr6 | 2014-10-07 13:43 | Run