Triumpher ” blog.

FREE RIDE 1st

c0227366_14483346.jpg

Yamaナイスショットありがとう!                c0227366_17363374.jpg

c0227366_17444348.jpg

c0227366_17364898.jpg

c0227366_1737865.jpg

c0227366_17372361.jpg

by triumph1967tr6 | 2012-04-11 18:02 | Friend's blog